Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Bursa Miejska w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab). W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Dudek, Albert Drogosz, rdudek@bursamiejska.czest.pl , adrogosz@bursamiejs. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 34 44 012. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  Bursa Miejska w Częstochowie, ul. Prusa 20
 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Prusa.
 • Przy wejściu znajduje się jednostopniowy podest, bez poręczy, bez podjazdów. Korytarze posiadają odpowiednią szerokość, aby mogły minąć się osoby na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed i w budynku nie ma pochylni i platform. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku jest pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc wyznaczonych dla niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Czas oczekiwania na tłumacza to 2-3 dni robocze..
  Bursa Miejska w Częstochowie, ul. Legionów 19/21
 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Marysiej.
 • Do wejścia prowadzą schody, bez poręczy, bez podjazdów. Korytarze nie posiadają odpowiedniej szerokości, aby mogły minąć się osoby na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed i w budynku nie ma pochylni i platform. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przy wjeździe na posesję jest możliwość parkowania. Nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Czas oczekiwania na tłumacza to 2-3 dni robocze.
          Dodatkowe informacje:

  Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 27.03.2024r.
       
          


metryczka


Wytworzył: Dyrektor Bursy Miejskiej - Maria Kowaleczko-Miedzińska (23 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (23 września 2020, 12:29:39)

Ostatnia zmiana: Albert Drogosz (27 marca 2024, 10:18:16)
Zmieniono: Przegląd deklaracji dostępności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 61129