Zapytanie ofertowe Remont toalet


Szkoła Podstawowa nr 26                                              
im. Tadeusza Kościuszki
w Częstochowie
 ul. Rakowska 42
NIP 573 1190271
 www.sp26.czest.pl
 sp26@edukacja.czestochowa.pl
tel: 34 3630748
                                                                Zapytanie ofertowe
 
I. Zamawiający:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie zwraca się   z zapytaniem ofertowym w sprawie zamówienia:
II. Przedmiot zamówienia:
Remont toalet w ramach zadania finansowanego z Budżetu Obywatelskiego
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Remont toalet I i II piętra i parteru - lewej strony ( I pion).
 Zakres prac obejmuje:
1) Demontaż ścianek działowych, starych płytek ściennych i podłogowych ceramicznych, starego   
  wyposażenia, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyrównanie ścian i podłóg
 (izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna).
2) Położenie płytek ceramicznych: ścian i podłóg, malowanie, montaż kabin z płyty laminowanej,
   drzwi,  itp.
3) Montaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem.
4) Montaż armatury i rurociągów: kompakty WC, filtry, umywalki, rury kanalizacyjne itp.
5) Prace zabezpieczające teren remontowy
 
III. Termin realizacji: do 30.08.2021r.
IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie, ul. Rakowska 42 lub drogą mailową na adres: sp26@edukacja.czestochowa.pl  do dnia 17.02.2021 r. do godz. 10:00
2. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres firmy, czytelny podpis wykonawcy, opatrzona   pieczątką firmową, numer NIP, telefon/fax, e-mail, nazwę towaru lub usługi, ilość, cenę jednostkową netto oraz brutto, gwarancje.
V. Ocena ofert:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena usługi oraz jakość materiałów                         
    potrzebnych do jej wykonania. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.02.2021 r. a wyniki                     i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 19.02.202 (w siedzibie szkoły oraz na stronie 
    BIP).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu  
składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz za pośrednictwem strony BIP: http://edukacja.bip.czestochowa.pl
VII. Dodatkowe informacje
 Dodatkowych informacji udziela dyrekcja szkoły pod numerem telefonu tel: 34 3630748 oraz adresem email: sp26@edukacja.czestochowa.pl
 
Dyrektor szkoły
mgr Grzegorz Konieczny

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Konieczny (8 lutego 2021)
Opublikował: Grzegorz Konieczny (12 lutego 2021, 13:06:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1001