Zapytanie ofertowe - Renowacja, cyklinowanie i malowanie parkietu wraz liniami boisk sportowych w sali gimnastycznej.

Zapytanie ofertowe
Renowacja, cyklinowanie i malowanie parkietu wraz z liniami boisk sportowych w sali gimnastycznej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 26                                               
im. Tadeusza Kościuszki
w Częstochowie
 ul. Rakowska 42
NIP 573 1190271
www.sp26.czest.pl
 sp26@edukacja.czestochowa.pl
tel: 34 3630748
                                                                Zapytanie ofertowe
 
I. Zamawiający:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie zwraca się   z zapytaniem ofertowym w sprawie zamówienia:
II. Przedmiot zamówienia:
Renowacja, cyklinowanie i malowanie parkietu wraz z liniami boisk sportowych w sali gimnastycznej szkoły
 Zakres prac obejmuje:
1) Prace zabezpieczające teren remontowy, demontaż drabinek, listew i innego wyposażenia,
    przygotowanie podłoża itp.
2) Uzupełnienie i naprawa brakujących elementów parkietu i itp.
3) Cyklinowanie, wyrównanie powierzchni parkietu (powierzchnia 162 m2).
4) Malowanie powierzchni parkietu, malowanie linii boisk sportowych wg istniejących linii
5) Prace montażowe elementów zdemontowanych i porządkowe dotyczące zakresu działania
III. Termin realizacji: do 20.08.2021 roku.
IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie, ul. Rakowska 42 lub drogą mailową na adres: sp26@edukacja.czestochowa.pl  do dnia 11.06.2021 r. do godz. 10:00
2. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres firmy, czytelny podpis wykonawcy, opatrzona   pieczątką firmową, numer NIP, telefon/fax, e-mail, nazwę towaru lub usługi, ilość, cenę jednostkową netto oraz brutto, gwarancje.
V. Ocena ofert:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena usługi oraz jakość materiałów potrzebnych do jej wykonania. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.06.2021 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 15.06.2021 (w siedzibie szkoły oraz na stronie BIP).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu   
składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz za pośrednictwem strony BIP: http://edukacja.bip.czestochowa.pl
VII. Dodatkowe informacje
 Dodatkowych informacji udziela dyrekcja szkoły pod numerem telefonu tel: 34 3630748 oraz adresem email: sp26@edukacja.czestochowa.pl
 
Dyrektor szkoły
mgr Grzegorz Konieczny


metryczka


Wytworzył: Grzegorz Konieczny (26 maja 2021)
Opublikował: Grzegorz Konieczny (26 maja 2021, 12:31:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2253