Zapytanie ofertowe - Malowanie ścian i sufitu sali gimnastycznej szkoły

Zapytanie ofertowe
Malowanie ścian i sufitu sali gimnastycznej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 26                                               
im. Tadeusza Kościuszki
w Częstochowie
 ul. Rakowska 42
NIP 573 1190271
www.sp26.czest.pl
 sp26@edukacja.czestochowa.pl
tel: 34 3630748
                                                  Zapytanie ofertowe
 
I. Zamawiający:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie zwraca się   z zapytaniem ofertowym w sprawie zamówienia:
II. Przedmiot zamówienia:
Malowanie ścian i sufitu sali gimnastycznej szkoły
 Zakres prac obejmuje:
1) Prace zabezpieczające teren remontowy, dokładne zabezpieczenie podłogi parkietowej (po renowacji), przygotowanie podłoża ścian, demontaż wyposażenia i itp.
2) Wyrównanie i naprawa tynku ścian i itp.
3) Powierzchnia do malowania ścian sali gimnastycznej:
- wymiary długość 18 m2 x szerokość 9 m2 x wysokość 4,60 m2
(całkowita powierzchnia ścian + sufit 410,50 m2 w tym 10 okratowanych otworów okiennych z wnęką każdy o powierzchni 5,10 m2 w długości sali – łącznie okna 51,00 m2 )
4) Malowanie powierzchni ścian atestowanymi farbami emulsyjnymi. Lamperia (wg istniejących linii malowania) na wysokość 2,00 m i okratowanie - atestowanymi farbami olejnymi. Kolorystyka do ustalenia.
5) Prace montażowe elementów zdemontowanych i porządkowe dotyczące zakresu działania
III. Termin realizacji: do 20.08.2021 roku.
IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie, ul. Rakowska 42 lub drogą mailową na adres: sp26@edukacja.czestochowa.pl  do dnia 28.06.2021 r. (poniedziałek) do godz. 10:00
2. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres firmy, czytelny podpis wykonawcy, opatrzona   pieczątką firmową, numer NIP, telefon/fax, e-mail, nazwę towaru lub usługi, ilość, cenę jednostkową netto oraz brutto, atesty, gwarancje.
V. Ocena ofert:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena usługi oraz jakość materiałów potrzebnych do jej wykonania. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.06.2021 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 29.06.2021 (w siedzibie szkoły oraz na stronie BIP).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz za pośrednictwem strony BIP: http://edukacja.bip.czestochowa.pl
VII. Dodatkowe informacje
 Dodatkowych informacji udziela dyrekcja szkoły pod numerem telefonu tel: 34 3630748 oraz adresem email: sp26@edukacja.czestochowa.pl
 
Dyrektor szkoły
mgr Grzegorz Konieczny


metryczka


Wytworzył: Grzegorz Konieczny (18 czerwca 2021)
Opublikował: Grzegorz Konieczny (19 czerwca 2021, 12:31:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2441