Woźna/sprzątaczka - nabór

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA NA STANOWISKO WOŻNA /SPRZĄTACZKA
w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Częstochowie, w wymiarze 1 etatu.
1. Wymagania:
a) minimum 5 letni staż pracy,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) obywatelstwo polskie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi w wieku przedszkolnym,
g) dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, rzetelność, punktualność,
h) umiejętność obsługi urządzeń mechanicznych i elektrycznych (zmywarka, piorący odkurzacz, telefon, kserokopiarka, monitoring),
i) estetyczny i schludny wygląd,
j) współdziałanie z personelem dydaktycznym.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sprzątanie: zamiatanie, odkurzanie, zmywanie, ścieranie kurzu, mycie (sedesów, umywalek, brodzika) wraz z glazurą, sprzątanie po zajęciach programowych np. plastycznych; generalne porządki (mycie okien, pranie dywanów i firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych, trzepanie dywanów, wycieraczek),
b) organizacja posiłków: przynoszenie naczyń do sali, podawanie porcji w ilości wydanej w kuchni - 3x dziennie, estetyczne podawanie posiłków – sztućce, serwetki, obrusy, podawanie napojów,
c) pomoc przy dzieciach: przy ubieraniu i rozbieraniu (leżakowanie, zajęcia gimnastyczne, wyjścia na podwórko, wycieczki, spacery), karmieniu, udział w przygotowaniu pomocy do zajęć np. mas plastycznych, dekoracji, temperowanie kredek; udział w dekorowaniu sali, pomoc przy dzieciach w różnych sytuacjach podczas pobytu dzieci w przedszkolu np. moczenie i inne ,,małe przygody,, pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety,
d) dyżur w szatni: sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem dzieci np. odbioru przez osoby uprawnione i upoważnione, monitorowanie przepływu osób i dozorowanie mienia, kierowanie gości do kancelarii placówki,
e) dodatkowe zadania: w razie potrzeby zastępowanie lub pomoc dozorcy, zamiatanie oraz sprzątanie terenu przedszkolnego, usuwanie liści, zagarnianie śniegu i błota czy skuwanie lodu, posypywanie chodników i schodów piaskiem, prace te wykonuje we wczesnych godzinach rannych woźna otwierająca - decyduje o tym pogoda,  kontrola terenu przedszkolnego pod względem zagrożeń np. szkła, butelki najpóźniej przed godziną 9.00,
f) przestrzeganie BHP: przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz przepisów sanitarnych, odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych oraz oszczędne gospodarowanie nimi, pomoc przy zakupie sprzętów, pomocy i innych artykułów, zgłaszanie intendentowi (w czasie jego nieobecności pracodawcy) wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
g) gospodarka materiałowa: kwitowanie pobranych środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość posiadania stanu (naczynia, sztućce, sprzęt sprzątający),
h) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola (np. plewienie, sianie, podlewanie i inne wg bieżących potrzeb).
3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV,
c)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
e)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w kancelarii w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 14, ul. K.K. Baczyńskiego 11, 42 – 224 Częstochowa lub pocztą z dopiskiem: Dotyczy: naboru na stanowisko woźna /sprzątaczka w terminie do dnia 15 lipca 2016 roku godz. 15.00
 
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożonych dokumentów nie zwraca się. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. O decyzji, telefonicznie, zostanie poinformowany pracownik pozytywnie zweryfikowany do pracy na wolne stanowisko.
 
                                                                      Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14
                                                                                         mgr Ewa Gregorczyk
Częstochowa, 01.07.2016 r.

metryczka


Wytworzył: Ewa Gregorczyk - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 (2 lipca 2016)
Opublikował: Renata Szymala (3 lipca 2016, 23:40:37)

Ostatnia zmiana: Renata Szymala (14 maja 2017, 20:50:12)
Zmieniono: Aktualizacja metryki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5984