Referent - konkurs w sprawie nabóru 0,25 etatu

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko referent - 0,25 etatu.

 1. Wymagania formalne.
Wymagania niezbędne z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zmianami): obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie , pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku referenta i intendenta

2. Wymagania dodatkowe.
Pożądane umiejętności i cechy kandydata: 
Biegła znajomość komputera oraz urządzeń biurowych. 
Umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej. 
Znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących oświaty. 
Sumienność, uczciwość, punktualność, komunikatywność, pracowitość. 
Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy, Dyspozycyjność. 

 3. Ogólny zakres obowiązków:  
Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (KP, KW, kwitariusze przychodowe). Przeprowadzanie inwentaryzacji majątku szkolnego-prowadzenie ksiąg inwentarzowych, zlecanie wykonania ekspertyz na sprzęt przeznaczony do odpisu. 
Wyliczanie i przydział ekwiwalentów BHP. 
Zajmowanie się ubezpieczeniem budynku i majątku szkolnego, zgłaszanie szkód. 
Prowadzenie monitoringu mediów dla Biura Inżyniera Miejskiego w Częstochowie oraz sporządzanie ankiet.
Sporządzanie faktur dla wynajmujących pomieszczenia przedszkolne. 
Przyjmowanie wniosków i podań od pracowników oraz pracowników emerytowanych dotyczących świadczeń socjalnych. 
Przygotowywanie, opisywanie i przekazywanie faktur i innych dokumentów do Biura Finansów Oświaty.    Wykonywanie służbowych poleceń dyrektora szkoły, podczas jego nieobecności poleceń osoby pełniącej obowiązki dyrektora.

4.Warunki pracy i płacy.
Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu. 
Warunki płacy: wynagrodzenie w/g regulaminu wynagradzania. 
Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie.
Zatrudnienie na stanowisku: referent – 0,25 etatu.
Zatrudnienie: pierwsza umowa na okres próbny- trzy miesiące.   


5. Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, Świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej, Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze, Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku intendenta i referenta,( mile widziana książeczka sanepidowska ) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na stanowisku pracy.


6. Termin i miejsce składania dokumentów: Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie lub teczce z dopiskiem:
[imię i nazwisko] – Nabór na stanowisko referenta
w MP nr 14 w Częstochowie
należy składać do dnia 27 października 2017 roku w kancelarii przedszkola w godzinach
od 08:00-15:00 w dni robocze.
Adres:
Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie
K. K. Baczyńskiego 11
42-224 Częstochowa Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Po rozpatrzeniu otrzymanych aplikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych i zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie Przedszkola w Częstochowie, K .K. Baczyńskiego 11 ; 42- 224 Częstochowa. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.czestochowa.pl). Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Ewa Gregorczyk Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie Częstochowa, dn. 12.10.2017 r.

metryczka


Wytworzył: Ewa Gregorczyk - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 (12 października 2017)
Opublikował: Renata Szymala (12 października 2017, 20:39:05)

Ostatnia zmiana: Renata Szymala (22 kwietnia 2018, 12:20:33)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5095