Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Miejskim Przedszkolu Nr 14  w Częstochowie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Miejskim Przedszkolu Nr 14  w Częstochowie

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 . poz. 1260 późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 14

 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 REFERENT

(0,5 etatu)

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Nr 14, ul. K. K. Baczyńskiego 11,  42-224 Częstochowa .

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu ( możliwość uzupełnienia etatu w innym przedszkolu )

Rodzaj umowy: umowa o pracę na 3 miesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas określony

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność obsługi komputera, znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office ( WORD, EXCEL, OUTLOOK) umiejętność posługiwania się Internetem,

 2. znajomość i umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych , Kadry Vulcan , Inwentarz Vulcan , EPUAP

 3. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,

 4. obsługa urządzeń biurowych ,

 5. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

 6. rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Zakres czynności związany z prowadzeniem sekretariatu

 1. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących wynagrodzeń w ramach portalu sprawozdawczego GUS,

 2. współpraca przy dokonywaniu analiz i sporządzaniu planów budżetowych z BFO t j . księgowością

 3. bieżące    zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa oraz opracowywanie wewnętrznych przepisów ( m. in. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych, regulaminu ZFŚS itp.)

 4. archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,

 5. przygotowanie , opisywanie i przekazywanie faktur i innych dokumentów do Biura Finansów Oświaty ,

 6. przeprowadzanie inwentaryzacji majątku przedszkolnego , prowadzenie programu Inwentarz , ksiąg inwentarzowych , zlecanie ekspertyz na sprzęt przeznaczony do likwidacji ,

 7. przygotowanie dokumentacji ubezpieczenia budynku i majątku przedszkola oraz dokumentacji dotyczącej wynajmów pomieszczeń i terenu ,dostawy gazu , energii elektrycznej oraz prowadzenie rejestrów

 8. sporządzanie tabeli wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 9. Kontrola poczty i nadzór na terminami ich wykonania ( informacja dla Dyrektora )

 10. wykonywanie innych poleceń Dyrektora przedszkola a podczas jego nieobecności nauczyciela zastępującego Dyrektora

Zakres czynności związany z kadrami:

 1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

 2. przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;

 3. współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty  i emerytury do organu rentowego;

 4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji  robót  publicznych, staży i przygotowania zawodowego, itp.;

 5. sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;

 6. sporządzanie sprawozdawczości (w SIO np. Rb27S)

 7. prowadzenie składnicy akt,

 8. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;

 9. prowadzenie dokumentacji ewidencji urlopów

 10.  prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności

 11.  prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i p.poż pracownika oraz kontrola ich aktualności;

Zakres czynności – inne:

1. realizowanie zakupów wyposażenia materiałowego


IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. list motywacyjny,

 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. oświadczenia:

  1. kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  2. kandydata, o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3. kandydata o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z p. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 . poz. 1260 z późniejszymi zmianami).

V. WARUNKI PRACY:

 1. miejsce   pracy: Miejskie Przedszkole Nr14, ul. K .K .Baczyńskiego 11 ,

 2. wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo,

 3. stanowisko: samodzielne,

 4. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Miejskim Przedszkolu Nr 14 w Częstochowie , ul. K .K. Baczyńskiego 11 , w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do dnia 28.02.2022 r. do godz. 10:00 z dopiskiem '' Dotyczy naboru na stanowisko referent '.

Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 28.02.2022 r. o godz. 11:00.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzona dwuetapowo:

 1. etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych,

 2. etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu
i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej placówki  
mp14czest.szkolna strona.pl

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3622350

 

mgr Ewa Gregorczyk

metryczka


Wytworzył: Ewa Gregorczyk - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie (11 lutego 2022)
Opublikował: Renata Szymala (13 lutego 2022, 18:19:46)

Ostatnia zmiana: Renata Szymala (13 lutego 2022, 18:27:54)
Zmieniono: Korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5606