Nabór na stanowisko referenta 0,25 etatu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Miejskim Przedszkolu Nr 42  w Częstochowie
Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 . poz. 1260 późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami)
DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 42
 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
                                                       REFERENT
(0,25 etatu)
Nazwa i adres jednostki: Miejskie Przedszkole nr 42 ul. P.C.K. 16 42-218 Częstochowa
Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu ( możliwość uzupełnienia etatu w innym przedszkolu )
Rodzaj umowy: umowa o pracę na 3 miesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas określony
I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
obywatelstwo polskie,pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,nieposzlakowana opinia.
II. WYMAGANIA DODATKOWE:
umiejętność obsługi komputera, znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office ( WORD, EXCEL, OUTLOOK) umiejętność posługiwania się Internetem,znajomość i umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych , Kadry Vulcan , Inwentarz Vulcan , EPUAPobsługa urządzeń biurowych ,rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność
III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Zakres czynności związany z prowadzeniem sekretariatu
sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących wynagrodzeń w ramach portalu sprawozdawczego GUS,współpraca przy dokonywaniu analiz i sporządzaniu planów budżetowych z BFO t j . księgowością przygotowanie , opisywanie i przekazywanie faktur i innych dokumentów do Biura Finansów Oświaty  ,przeprowadzanie inwentaryzacji majątku przedszkolnego , prowadzenie programu Inwentarz , ksiąg inwentarzowych , zlecanie ekspertyz na sprzęt przeznaczony do likwidacji ,Kontrola poczty i nadzór na terminami ich wykonania ( informacja dla Dyrektora )wykonywanie innych poleceń Dyrektora przedszkola a podczas jego  nieobecności nauczyciela zastępującego Dyrektora
Zakres czynności związany z kadrami:
kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentacji  dotyczącej  zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich; prowadzenie dokumentacji ewidencji urlopów  prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności  prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i p.poż pracownika oraz kontrola ich aktualności;
IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
list motywacyjny,CV z opisem przebiegu pracy zawodowejkserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,kserokopie świadectw pracy,oświadczenia:kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,kandydata, o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,kandydata o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z p. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 . poz. 1260 z późniejszymi zmianami).
V. WARUNKI PRACY:
miejsce   pracy: Miejskie Przedszkole Nr 42 ul. P.C.K. 16, 42-218 Częstochowawymiar czasu pracy: 10 godzin tygodniowo,stanowisko: samodzielne,jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Miejskim Przedszkolu Nr  42 w  Częstochowie , ul. P.C.K 16 42- 218 Częstochowa , w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do dnia 04.03.2022 r. do godz. 10:00 z dopiskiem '' Dotyczy naboru na stanowisko referent '.
Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 04.03.2022 r. o godz. 11:00.
VII. POZOSTAŁE INFORMACJE:
Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzona dwuetapowo:
etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych,etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu
i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej placówki  
mp42czest.szkolna strona.pl
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:34 3254338
 
                                                                        mgr Ewa Wysocka

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Ewa Wysocka (28 lutego 2022)
Opublikował: Jolanta Zakrzewska (28 lutego 2022, 16:00:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2555