KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Szkole  Podstawowej nr 36
im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administrator danych osobowych
1.      Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła  Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie, tel.: 343631162 , e-mail: sp36@edukacja.czestochowa.pl
 
Inspektor ochrony danych
Jeśli ma Pana/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania Szkoły  Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie, a także przysługujących Panu/i uprawnień,      może się Pan/i skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodeb@sod.edu.pl lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.
 
Podstawa przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Cel przetwarzania danych osobowych
Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole  Podstawowej nr 36
 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Szkołę  Podstawową nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie, przetwarzają dane osobowe.
                  
Okres przechowywania danych
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:
a)        prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)        prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
·      dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
·      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
·      osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
·      dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
·      dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
·      osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
·      przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
·      Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
·      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
·      przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
·      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
·      zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
·      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
g)             prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  –  w przypadku gdy:
·      przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
f) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku:
·           powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.
Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły mgr Teresa Trezpizur (9 maja 2019)
Opublikował: Diana Kapałka - Czerwik (10 maja 2019, 14:01:42)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 36

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1877