Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr umów

Typ: Ewidencja. Dostęp: Gabinet dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Dział: Miejskie Przedszkole nr 29. [...]

ewidencja dzieci

Typ: Ewidencja.Dostęp: gabinet dyrektora,"dostęp do wykazu interesu prawnego"Dział: Miejskie Przedszkole Nr 29Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256, 2004r. poz. 2572 z póź. zm.) [...]

ewidencja czasu pracy

Typ: Ewidencja.Dostęp: gabinet dyrektoraDział: Miejskie przedszkoloe Nr 29Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy (Dz.U. Nr21, poz. 94 z póź. zm.) [...]

ewidencja akt osobowych

Typ: Ewidencja.Dostęp: gabinet dyrektora, "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Dział: Miejskie przedszkole Nr 29Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks [...]

rejesrt skarg i wniosków

Typ: Rejestr skarg i wniosków.Dostęp: gabinet dyrektora- "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)".Dział: Miejskie Przedszkole Nr 29Podstawa prawna: art. 254 Ustawy z [...]

rejestr akt i zaświadzczeń - awans zawodowy nauczycieli

Typ: Rejestr.Dostęp: gabinet dyrektoraDział: Miejskie Przedszkole Nr 29Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: Rejestr.Dostęp: gabinet dyrektora-" dostęp do wykazu interesu prawnego".Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 [...]

Rejestr wypadków pracowników

Typ: Rejestr.Dostęp: gabinet dyrektora- "dostęp po wykazaniu interesu prawnego".Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Księga Uczniów

Typ: Rejestr.Dostęp: gabinet dyrektora- "dostęp do wykazu interesu prawnego".Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Księgi Inwentarzowe Księgozbioru

Typ: RejestrDostęp: gabinet dyrektora.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Typ: rejestrDostęp: gabinet dyrektora.Podstawa prawna: art. 6 ust.1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Dzienniki zajęć

Typ: RejestrDostęp: pokój nauczycielski- "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)".Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w [...]

Księga kontroli zewnętrznej

Typ: EwidencjaDostęp: gabinet dyrektora.Podstawa prawna: art. 6 ust.1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: RejestrDostęp: gabinet dyrektora.Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Rejestr Dostęp: gabinet dyrektoraPodstawa prawna: art.6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Typ: Archiwum.Dostęp: gabinet dyrektora- "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)".Dział: Miejskie Przedszkole Nr 29Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 [...]

metryczka