Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet Dyrektora szkoły, udostępnianie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych;podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 19.02.2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Rejestr ubytków

dostęp: biblioteka szkolnapodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Ewidencja wypożyczeń

dostęp: biblioteka szkolna, dla osób wykazujących interes prawnypodstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 19991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu [...]

Księga obiektu budowlanego

dostęp: sekretariat szkoły; za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarki szkoły podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 1807) [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

dostęp: sekretariat szkoły, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychpodstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty. [...]

Dziennik korespondencji

dostęp: sekretariat szkoły,zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychpodstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w prawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr [...]

Księga kontroli zewnętrznych

dostęp: sekretariat szkoły,podstawa prawna: art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Dostęp: archiwum szkoły, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychpodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: sekretariat szkoły, podstawa prawna: ustawa z dnia 29 wrzesśia 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) [...]

Rejestr Skarg i Wniosków

Dostęp: sekretariat szkoły;  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat szkoły, dla osób po wykazaniu interesu prawnego, Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6 z [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: sekretariat szkoły, dla osób po wykazaniu interesu prawnego,podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U.Nr 6 z [...]

Księgi zastępstw - archiwalne

Dostęp: archiwum Zespołu Gimnazjów;podstawa prawna: ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zm.; Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie [...]

Księga zastępstw

Dostęp:sekretariat Zespołu Gimnazjów; pokój nauczycielski; podstawa prawna:Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Dziennik pracy pedagoga, wychowawców świetlicy, biblioteki

Dostęp: sekretariat Zespołu Gimnazjów; gabinet pedagoga, biblioteka szkolna; zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychpodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Dzienniki pracy pedagoga, wychowawców świetlicy, biblioteki - archiwalne

Dostęp: archiwum Zespołu Gimnazjów;  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychpodstawa prawna: ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zm.; Rozporządzenie [...]

Dzienniki nauczania indywidualnego absolwentów

Dostęp: archiwum Zespołu Gimnazjów;  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychpodstawa prawna: ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zm.; Rozporządzenie [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych absolwentów

Dostęp: archiwum Zespołu Gimnazjów;  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychpodstawa prawna: ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zm.; Rozporządzenie [...]

Dzienniki zajęć absolwentów

Dostęp: archiwum Zespołu Gimnazjów;  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychpodstawa prawna: ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zm.; Rozporządzenie [...]

Dzienniki nauczania indywidualnego

dostęp: sekretariat szkoły, pokój nauczycielski,  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychpodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet dyrektora szkoły, podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i [...]

Księgi ewidencji słuchaczy

Dostęp: sekretariat szkoły, dla osób po wykazaniu interesu prawnego ; podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: sekretariat, pokój nauczycielski, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychpodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

rejestr druków ścisłego zarachowania

Typ: Rejestr druków ścisłego zarachowania Dostęp: sekretariat szkoły, Dział: sekretariatPodstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.; Rozporządzenie Ministra Edukacji [...]

zarchiwizowane arkusze ocen

Typ: księgi zarchiwizowanych arkuszy ocenDostęp: archiwum szkoły, dla osób reprezentujących interes prawnyDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w [...]

rejestr wydawanych duplikatów świadectw

Typ: rejestr wydawanych duplikatów świadectwDostęp:sekretariat szkoły, dla osób reprezentujących interes prawnyDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie [...]

rejestr wydawanych legitymacji i duplikatów legitymacji

Typ: rejestr wydawanych legitymacji i duplikatów legitymacjiDostęp: sekretariat szkoły,  dla osób reprezentujących interes prawnyDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. [...]

rejestr świadectw szkolych

Typ: rejestr świadectw szkolnychDostęp: sekretariat szkoły, dla osób reprezentujących interes prawnyDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie [...]

rejestr absolwentów

rejestr absolwentów szkołyDostęp: sekretariat szkoły, dla osób reprezentujących interes prawnyDział: sekretariatPodstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

arkusze ocen

arkusze ocen uczniów i słuchaczy Dostęp: sekretariat szkoły, dla osób reprezentujących interes prawny; Dział: sekretariat szkołyPodstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie [...]

Rejestr zarządzeń

Typ: Rejestr.Dostęp: gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariatDział: Administracja szkołyPodstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ze zm.;  [...]

Rejestr zaświadczeń

Typ: Rejestr.Dostęp: sekretariat dla osób reprezentujących interes prawnyDział: Administracja szkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 05.03.2013 r. Dz.U. 2013 p. 384 ze zm.  [...]

Ewidencja uczniów

Typ: Ewidencja.Dostęp: sekretariat szkoły, dla osób reprezentujących interes prawny, Dział: Administracja szkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 24 sierpnia 2010r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i [...]

akta osobowe pracowników

akta osobowe Dostęp: sekretariat szkoły,  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowychDział: sekretariat szkołyPodstawa prawna: rozporządzenie MPiPS z 2003r. - w sprawie zakresu prowadzenie przez pracodawców dokumentacji związanej [...]

ewidencja zbiorów bibliotecznych

ewidencja zbiorow bibliotecznych Dostęp: biblioteka szkolnaDział: biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z dnia 27 lipca 2001r. Dz. U. 2001, nr 129, poz. 1440; Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w [...]

metryczka