Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księga kontroli

Dostęp: sekretariat szkołyPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o sytemie oświaty [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: sekretariat szkoły; Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: sekretariat szkoły; Dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

Dostęp: sekretariat szkoły; Dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz. [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: sekretariat szkoły; Dla osób wykazujących interes prawny Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dostęp:pokój nauczycielski, archwum; Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia [...]

Dzienniki lekcyjne

Dostęp:pokój nauczycielski, archwum; Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Księga ewidencji

Dostęp: sekretariat szkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności [...]

Księga Arkuszy Ocen

Dostęp: archiwum; Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 32 w Częstochowie

Dostęp: Dyrektor szkoły;Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Ewidencja pracowników zwolnionych

Dostęp: sekretariat szkoły; Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna:  art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych

Dostęp: sekretariat szkoły; Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: bibiloteka szkolnaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych  [...]

Księga Uczniów

Dostęp: sekretariat szkoły; Dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Dostęp: Dyrektor szkołyPodstawa prawna: art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty  [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet Dyrektora szkołyPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty  [...]

metryczka