Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księga uczniów

Dostęp: sekretariat szkoły - pokój nr 15 A dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp:  sekretariat szkoły- pokój nr 15Adostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Zbiory Biblioteczne

Dostęp: biblioteka - pokój nr 30 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: sekretariat szkoły - pokój nr 15A dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat szkoły - pokój nr 15A dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp:sekretariat szkoły - pokój nr 15A dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet dyrektora szkoły, pokój nr 15B Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Dzienniki zajęć/lekcyjne/pozalekcyjne

Dostęp: pokój nauczycielski, pokój nr 18 dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet dyrektora szkoły, pokój nr 15B dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

Ewidencja kontroli

Dostęp: sekretariat szkoły, pokój nr 15A Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: sekretariat szkoły, pokój nr 15 A Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: Dyrektor szkoły, pokój nr 15B Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Dostęp: sekretariat - pokój nr 15A - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

metryczka