Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie nr 21/2024

w sprawie plenarnego posiedzenia rady pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 20/2024

w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw przySzkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 19/2024

w sprawie klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 18/2024

sprawie upoważnienia udzielonego redaktorowi BIP w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 17/2024

zebrania z rodzicami [...]

Zarządzenie 16

w sprawie ocen przewidywanych [...]

Zarządzenie nr 15/2024

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu przeprowadzenia postępowania powypadkowego i sporządzenia protokołu powypadkowego ucznia [...]

Uchwała nr 5/2024

w sprawie zmian w Standardach ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 14/2024

zwolnienie z wf [...]

Zarządzenie nr 13/2024

zebrania z rodzicami [...]

Zarządzenie nr 12/2024

w sprawie zwolnienia z zajęć wf [...]

Zarządzenie nr 11/2024

zwołania spotkania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej [...]

Zarządzenie nr 10/2024

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie nr 9/2024

w sprawie rekolekcji wielkopostnych [...]

Uchwały z dnia 13 lutego

w sprawie:półrocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2023/2024 [...]

Zarządzenie nr 8/2024

w sprawie wprowadzenia: ”Polityka ochrony dzieci w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiejw Częstochowie” [...]

Zarządzenie nr 6/2024

w sprawie wprowadzenia:KODEKSU ETYKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33im. MARII KOWNACKIEJ w CZESTOCHOWIE [...]

Zarządzenie nr 5/2024

w sprawie wprowadzenia:ZASAD PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 im. MARII KOWNACKIEJ w CZĘSTOCHOWIE [...]

Zarządzenie nr 4/2024

w sprawie wprowadzenia: REGULAMINU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 33 im. MARII KOWNACKIEJ w CZĘSTOCHOWIE [...]

Zarządzenie nr 3/2024

W sprawie zwolnienia z wf-u [...]

Zarządzenie nr 2/2024

w sprawie klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 1/2024

w sprawie: organizacji pracy szkoły dnia 26.01.2024r [...]

Zarządzenie nr 7/2024

w sprawie plenarnego posiedzenia rady pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 36/2023

w sprawie ocen przewidywanych [...]

Zarządzenie nr 30/2023

w sprawie posiedzenia rady pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 29/2023

w sprawie zebrań z rodzicami [...]

Zarządzenie nr 28/2023

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych  [...]

Zarządzenie nr 26/2023

w sprawie: przeprowadzenia próbnego alarmu p/poż z udziałem uczniów kl. I-VIII i wszystkich pracowników szkoły. [...]

Uchwała nr 16/2023

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 25/2023

w sprawie posiedzenia rady pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 27/2023

w sprawie zwolnienie z w-f [...]

Zarządzenie nr 24/2023

w sprawie: wprowadzenia Procedur organizacji pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 22/2023

w sprawie zwolnienia z w-f [...]

Zarządzenie nr 23/2023

w sprawie zwołania zebrań rodzicielskich w Szkole Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie  [...]

Uchwała nr 12/2023

w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 Arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie, na rok szkolny 2023/2024 [...]

Uchwała nr 11/2023

w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej [...]

Uchwała nr 10/2023

w sprawie opinii dotyczącej propozycji przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych [...]

Uchwała nr 9/2023

w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego [...]

Uchwała nr 8/2023

w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły  [...]

Uchwała nr 7/2023

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 [...]

Uchwała nr 6/2023

w sprawie dotyczącej wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 [...]

Uchwała nr 5/2023

uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania [...]

Zarządzenie nr 21/2023

w sprawie organizacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 20/2023

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych [...]

Uchwała nr 4/2023

w sprawie klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2022/2023 [...]

Zarządzenie nr 16/2023

w sprawie plenarnego posiedzenia rady pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 19/2023

w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa podczas wyjść i wycieczek szkolnych [...]

Zarządzenie nr 18/2023

w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego [...]

Zarządzenie nr 17/2023

w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania podejrzenia stosowania przemocy wobec nieletniego [...]

Zarządzenie nr 15/2023

w sprawie klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogiczne [...]

Zarządzenie nr 14/2023

w sprawie procedury zaopatrzenia pracowników Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w okulary korygujące wzrok [...]

Zarządzenie nr 13

w sprawie ocen przewidywanych [...]

Zarządzenie nr 12/2023

w sprawie zebrania z rodzicami [...]

Zarządzenie nr 11

w sprawie: zebrania z rodzicami [...]

Zarządzenie nr 10

w sprawie:wprowadzenie Regulaminu Pracy Zdalnej [...]

Zarządzenie nr 9/2023

w sprawie: wprowadzenie Procedur postępowania w razie wystąpienia wypadków osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie 9/2023

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie na rok szkolny 2023/2024 [...]

Zarządzenie 8/2023

w sprawie wprowadzenie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 7/2023

w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Uchwała nr 03/2023

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 33 im. MariiKownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 6/2023

w sprawie projektu arkusza organizacyjnego [...]

Zarządzenie nr 4/2023

w sprawie wprowadzenia do stałego korzystania przez pracowników instrukcji [...]

Uchwała nr 02/2023

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 33 im. MariiKownackiej w Częstochowie [...]

Uchwała nr 1/2023

w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2022/2023 [...]

Zarządzenia 2023

W sprawie zebrań rodzicielskich [...]

Zarządzenie nr 79 /2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w sprawie ocen przewidywanych [...]

Zarządzenie 75/2022

w sprawie wprowadzenia Programu wsparcia ucznia niebędącego obywatelem Polski w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie 74/2022

w sprawie konieczności ograniczenia zużycia paliw i energii [...]

Zarządzenie nr 73/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w drodze spisu z natury w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 72/2022

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w drodze spisu z natury w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie Nr 71/2022

W sprawie: przeprowadzenia próbnego alarmu p/poż z udziałem uczniów kl. I-VIII i wszystkich pracowników szkoły. [...]

Uchwała nr 38/2022

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 33 im. MariiKownackiej w Częstochowie [...]

Zarządzenie 70/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w sprawie spotkania Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 69/2022

W sprawie organizacji konkursów przedmiotowych [...]

Zarządzenie nr 68/2022

Zwolnienie z zajęć [...]

Zarządzenie nr 67/2022

W sprawie zwolniej z zajęć [...]

Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 06 września 2022 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w sprawie w sprawie zwołania zebrań rodzicielskich [...]

Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie w sprawie organizacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej [...]

metryczka