Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 11 w Częstochowie im. M. Dąbrowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne z następujących powodów:
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały  opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu: 2022-03-30.
Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2023-03-30.
Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2024-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

W Szkole Podstawowej nr 11 w Częstochowie przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa sp11.edu.czestochowa.pl spełnia wymagania w 99.61 %.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Tab - przemieszczanie się między elementami strony
Tab+Enter - nawigacja między elementami strony i wybór danego elementu
Ctrl+f, F3 - przejście do wyszukiwarki na stronie
Esc - wyjście z wybranego menu
F5 -  odświeżanie strony
Ctrl+c -kopiowanie zaznaczonych treści
F11 - pełny ekran
Spacja - wybór pozycji
Shift n + Tab - przejście do poprzedniej pozycji
Strzałka góra/dół - nawigowanie między pozycjami jednego poziomu

Ułatwienia

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe  oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Na stronie jest możliwość przełączenia na trzy stopnie wielkości czcionki a także zmiana kontrastu (czarne tło, żółte litery). Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne  także dla osób słabiej widzących.

Na stronie dostępne są przyciski ułatwiające nawigację po stronie takie jak: Strona główna, Wersja Mobilna, Mapa strony.

Strona nie zawiera animowanych elementów, poruszających się tekstów, ponieważ rozpraszają one wszystkich użytkowników nie tylko niepełnosprawnych. Niektóre, szczególnie agresywnie i szybko animowane grafiki, mogą stanowić zagrożenie dla osób cierpiących na padaczkę fotogenną.

Teksty umieszczone na stronie internetowej są napisane prostym, zrozumiałym językiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły na adres poczty elektronicznej sp11@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 361-78-59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Częstochowie
 • Adres: ul. Festynowa 24, 42-280 Częstochowa
 • E-mail: sp11@edukacja.czestochowa.pl
 • Telefon: 34 361-78-59

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła mieści się w dwóch budynkach położonych na jednym placu. Budynek główny to budynek A, drugi - B. Do budynku A prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, główne, od ul. Festynowej ze schodami. Drugie - od strony drogi wewnętrznej dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. Do budynku B prowadzi jedno wejście ze schodami od strony drogi wewnętrznej. Przy drzwiach znajduje się dzwonek.
 • W budynku A znajduje się sekretariat po prawej stronie od wejścia głównego. W budynku nie ma podjazdu dla wózków ani windy. Dla osób na wózkach dostępne jest tylko jedno wejście od strony drogi wewnętrznej. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze. W budynku B nie ma dostępności korytarzy, schodów, wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku A nie ma pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku B nie ma pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem A nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem B nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku A i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do budynku B i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku A nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. W budynku B nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 mgr Maria Świniarska (22 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (22 września 2020, 14:44:54)

Ostatnia zmiana: Anna Szopa (29 marca 2024, 09:05:23)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10690