Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie 
Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.
 
Administrator danych osobowych  Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
w Częstochowie.
 
Dane kontaktowe administratora danych   
Z administratorem danych można skontaktować poprzez:
·      adres do korespondencji: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie,
ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
·      numer telefonu34 362 51 05,
·      adres e-mail: sod@edukacja.czestochowa.pl
·      Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SOD
 
Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych 
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  Panem Cezarym Jachymskim lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią  Justyną Sprychą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.   Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  W Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie gromadzimy, wykorzystujemy
i archiwizujemy dane osobowe. Celem ich przetwarzania jest w szczególności organizowanie oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów jednostek systemu oświaty  Częstochowy i powiatu.
W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1.    przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2.    umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3.    realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
4.    prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).
 
Odbiorcy danych osobowych  Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
w Częstochowie są:
a.    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Biuro Finansów Oświaty, Gmina Miasto Częstochowa, Miasto Częstochowa na prawach powiatu, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania.
b.    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o., Firma IQ PL Sp. z o.o.
Okres przechowywania danych  Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych,  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.
Prawa osób, których dane dotyczą:  a.    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b.    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c.    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d.    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e.    prawo do przenoszenia danych;
f.      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g.    prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
h.    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .
Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa
do usunięcia danych.
Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa
ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Janus dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia (23 lipca 2020)
Opublikował: Marta Teper (4 listopada 2021, 15:04:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18217