Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat - po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także informacji [...]

Dzienniki zajęć

Dzienniki zajęć. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). [...]

Arkusze zgłoszeń form doskonalenia

Arkusze zgłoszeń form doskonalenia zawodowego (zatwierdzenie do realizacji formy kształcenia ustawicznego). Dostęp do danych  jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). [...]

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja KsięgowaDostęp: pokój 26 - dostęp do danych z ewidencji umów jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).- dostęp do ewidencji faktur - bez ograniczeń [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychDostęp: pokój 26Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości.  [...]

Księga kontroli zewnętrznej

Typ: ewidencjaDostęp: SekretariatDział: SekretariatZgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń

Typ: Rejestr.Dostęp: Udostępniany w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub referenta. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).Dział: SekretariatPodstawa prawna: [...]

Sprawozdania finansowe

Typ: Archiwum.  Dostęp: księgowość pokój nr 26. Dział: Główny księgowy [...]

Akta Osobowe Aktualnie Zatrudnionych

Typ: Ewidencja.Dostęp: Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).Dział: AdministracjaPodstawa prawna: ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: sekretariat. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Rejestr zarządzeń dyrektora

Typ: rejestr.Dostęp: Gabinet Dyrektora. Udostępniane są wszystkie dokumenty. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. [...]

Księga korespondencji

Dostęp: sekretariat - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i [...]

Rejestr wydanych delegacji

Typ: rejestrDostęp: Sekretariat - Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).Dział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 [...]

metryczka