Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami.Podmiot udostępniający: Gimnazjum nr 1 [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: Gabinet dyrektora szkołyPodstawa prawna: art.39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami.Podmiot udostępniający: Gimnazjum nr 1 [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art.39 ust.3 ustawy z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty.Podmiot [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. (Dz.U.Nr 105, poz.870).Podmiot [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: Gabinet dyrektora szkoły.Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).Podmiot udostępniający: Gimnazjum nr 1 [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: art.43 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169 oraz z 2017 r. poz. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694 ze zmianami)Podmiot udostępniający: Gimnazjum nr 1 [...]

Rejestr wydanych kart motorowerowych i rowerowych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze zmianami).Podmiot udostępniający: Gimnazjum nr 1 [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. art.254 (Dz.U.z [...]

Ewidencja Zbiorów Bibliotecznych

Dostęp: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 205 poz. 1285)Podmiot [...]

Akta Osobowe Aktualnie Zatrudnionych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem [...]

Rejestr świadectw szkolnych

rejestrDostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 624 ze zmianami)Podmiot udostępniający: Gimnazjum nr 1 [...]

Akta Osobowe Byłych Pracowników

 Rejestr.Dostęp: Szkolna składnica aktPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz [...]

Księga kontroli zewnętrznych

 Ewidencja.Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: art. 39 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)Podmiot udostępniający: Gimnazjum nr 1 [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły, dostęp do danych po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Rejestr wydanych legitymacji uczniowskich

Rejestr.Dostęp: Sekretariat szkoły po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji z 28 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 624 ze zmianami).Podmiot udostępniający: Gimnazjum nr 1 [...]

Księga ewidencji uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły. Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Dziennik korespondencji

 Rejestr.Dostęp: Sekretariat szkoły. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. ( [...]

Arkusze ocen uczniów

 Archiwum.Dostęp: Szkolna składnica akt. Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna:   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 129 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zmianami) w sprawie [...]

Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

 Rejestr.Dostęp: pokój nr 28. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 lutego 2014 r. w [...]

metryczka