Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumentacja Księgowa

Dostęp: pokój 25  - dostęp do danych z ewidencji umów jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zmian.)”.- dostęp do ewidencji faktur - bez ograniczeń [...]

Zbiory Biblioteczne

Dostęp: pokój 31 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283) [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: pokój 25 oraz zapis - dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870) [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.- Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zmian.). Podstawa prawna: art 39 ustawy o systemie oświaty z [...]

Księga kontroli

Dostęp: sekretariat szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983r. (Dz.U. 2015 poz. 1446) [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: pokój 25 Podstawa prawna: ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2016 poz. 1047) [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: dyrektor Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2016 poz. 1943) [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat szkoły Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2016 poz. 1943) [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp:  sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zmian.) Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Rejestr zatrudnionych pracowników

Dostęp: pokój 25  - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zmian.)”. Podstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 [...]

Arkusze ocen

Dostęp: pokój 49 - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 [...]

Księga uczniów

Dostęp: pokój 49 - dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: sekretariat szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zmian.) Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca [...]

Dzienniki lekcyjne

Dostęp: wychowawcy, wicedyrektorzy, dyrektor - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. - Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.). Podstawa prawna: Rozporządzenie [...]

metryczka