Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu : 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
 • 1 przejdź do głównego menu
 • 2 przejdź do treści
 • 3 przejdź do wyszukiwarki
 • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Andzel, mp35@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34/ 324 72 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Przedszkole mieści się w budynku przy ulicy 1 Maja 5. Do furtki wejściowej prowadzi chodnik wzdłuż ogrodzenia. Droga od furtki do drzwi wejściowych wyłożona jest kostką brukowa.Brak schodów. Drzwi wejściowe są szerokie z możliwością wjazdu wózkami.Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek, przywołujący pracownika przedszkola, który zawsze służy pomocą. Blisko drzwi wejściowych, po prawej stronie znajduje się gabinet Dyrektora. Drzwi wejściowe do gabinetu są szerokie z niskim, szerokim progiem.
 • Korytarze w przedszkolu są dostępne. Wzdłuż schodów prowadzących na pierwsze piętro znajdują się po obu stronach poręcze. W budynku brak windy osobowej. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z ogólnodostępnej toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych.
 • Dojście do drzwi wejściowych bez schodów, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przedszkole nie posiada pętli indukcyjnej.
 • Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych ogólnodostępnych jak również dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Osoby poruszające się w asyście psa przewodnika mogą wejść na teren naszej placówki.
 • Na terenie naszego przedszkola nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
 • W związku z rozpoczęciem prac i realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych "Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1Maja 1 - ul. Krakowska w Częstochowie " mogą zaistnieć utrudnienia w dostępności architektonicznej.

metryczka


Wytworzył: Iwona Andzel Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 35 (21 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (21 września 2020, 14:22:52)

Ostatnia zmiana: Jolanta Górska (28 marca 2024, 16:07:15)
Zmieniono: aktualizacja deklaracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9268