Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr zatrudnionych pracowników

Typ: RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub pracownika księgowości.Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr 17 - [...]

Rejestr wypadków pracowników

Typ: RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawnyDział: Gimnazjum nr 17 - sekretariat Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Typ: KsięgaDostęp: Za pośrednictwem dyrektoraDział: Gimnazjum nr 17 - gabinet Dyrektora szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: KsięgaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub pracownika księgowościDział: Gimnazjum nr 17 - księgowość Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora

Typ: KsięgaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnejDział: Gimnazjum nr 17 - sekretariat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej.Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr 17 - sekretariatPodstawa prawna: art. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawnyDział: Gimnazjum nr 17 - sekretariat Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Typ: KsięgaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły.Dostęp do danych z księgi jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr 17 - gabinet Dyrektora szkoły Podstawa prawna: art [...]

Księga kontroli

Typ: KsięgaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkołyDział: Gimnazjum nr 17 - gabinet Dyrektora szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 [...]

Ewidencja wyjść z uczniami

Typ: EwidencjaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnejDział: Gimnazjum nr 17 - sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania [...]

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Typ: EwidencjaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej.Dostęp do danych z ewidencji jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr 17 - sekretariatPodstawa prawna: [...]

Sprawy kadrowe (akta osobowe pracowników, ewidencja czasu pracy, urlopów pracowniczych, rejestr akt osobowych)

Typ: Ewidencja/RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub pracownika księgowości.Dostęp do danych z ewidencji/rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr 17 - [...]

Książka obiektu budowlanego

Typ: KsięgaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarki szkolnejDział: Gimnazjum nr 17 - gabinet Dyrektora szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 1807) [...]

Zbiory biblioteczne (katalogi alfabetyczne i systematyczne, księga inwentarzowa księgozbioru, kartoteka czytelnicza)

Typ: Ewidencja/KsięgaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub nauczyciela bibliotekarza dla czytelnikówDział: Gimnazjum nr 17 - biblioteka szkolna Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w [...]

Dokumentacja księgowa (ewidencja dowodów księgowych, druków ścisłego zarachowania, księga inwentarzowa)

Typ: Ewidencja/KsięgaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub pracownika księgowościDział: Gimnazjum nr 17 - księgowośćPodstawa prawna: Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 16, poz. 694 ze [...]

Dokumentacja płacowa (listy płac, zaświadczenia o wysokości zarobków, ewidencja kartotek wynagrodzeń)

Typ: EwidencjaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub pracownika księgowości.Dostęp do danych z ewidencji jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr 17 - [...]

Ewidencja ubezpieczeń społecznych (rejestr zwolnień lekarskich, ewidencja zasiłków chorobowych i rodzinnych, rejestr emerytur i rent)

Typ: Ewidencja/RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub pracownika księgowości dla osób posiadających interes prawnyDział: Gimnazjum nr 17 - księgowośćPodstawa prawna: Ustawa z dn. 13 października 1998 r. o systemie [...]

Dokumentacja finansowa (plany finansowe i sprawozdania finansowe)

Typ: EwidencjaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub pracownika księgowościDział: Gimnazjum nr 17 - księgowośćPodstawa prawna: Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),Rozporządzenie Ministra [...]

Rejestr zamówień publicznych

Typ: RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub pracownika księgowościDział: Gimnazjum nr 17 - księgowośćPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) [...]

Rejestr podatku od nieruchomości

Typ: RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub pracownika księgowościDział: Gimnazjum nr 17 - księgowośćPodstawa prawna: Ustawa z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) [...]

Rejestr ubezpieczeń mienia

Typ: RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub pracownika księgowościDział: Gimnazjum nr 17 - księgowośćPodstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.) [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Typ: RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawnyDział: Gimnazjum nr 17 - sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów [...]

Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych pracowników i dla członków rodzin

Typ: RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawnyDział: Gimnazjum nr 17 - sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 16 maja 1991 r. w sprawie [...]

Rejestr wydanych legitymacji kolejowych dla nauczycieli

Typ: RejestrDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnejDział: Gimnazjum nr 17 - sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela [...]

Pocztowa książka nadawcza

Typ: KsięgaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej.Dostęp do danych z księgi jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr 17 - sekretariatPodstawa prawna: [...]

Dziennik korespondencji

Typ: DziennikDostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej.Dostęp do danych z dziennika jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr 17 - [...]

Dokumentacja zajęć szkolnych (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, opiekuńczo-wychowawcze, księga ewidencji uczniów, księga uczniów, arkusze ocen)

Typ: Dziennik/KsięgaDostęp: Za pośrednictwem dyrektora, nauczyciela wychowawcy lub sekretarki szkolnej.Dostęp do danych z dziennika/księgi jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: [...]

metryczka